Kvalita mléka

Na konci dne se vaše úsilí a schopnost produkovat maximální množství vysoce kvalitního mléka tím nejefektivnějším způsobem snižuje. DelPro™ Farm Manager lze naprogramovat tak, aby monitoroval výkonnost mnoha provozních činností na farmě, které se výroby mléka bezprostředně týkají.  To umožňuje vzájemné srovnávání s předchozími měsíci a/nebo jinými stájemi nebo dojírnami a analyzovat, jak bylo nejlepších výsledků dosaženo.

DelPro™ Farm Manager lze také používat pro ukládání jakýchkoliv údajů, které se týkají mléka. Pomocí těchto záznamů můžete kdykoliv vyhodnotit celkovou funkčnost a výkonnost.

Cena mléka

Modul ceny mléka vám umožňuje uchovávat všechny záznamy o zpeněžení vašeho mléka.  Poskytuje snadno použitelnou funkci pro manuální zadávání dat o dodávkách mléka včetně:
-    kg přijatého mléka
-    cena
-    srážky
-    problematické otázky

Požadavky na vstupní údaje: detaily zpeněžení mléka
Hlavní výhody: kompletní histogram (statistický přehled) o cenách mléka

Tok mléka za skupinu

Tok mléka za skupinu je nástroj řízení stáda pro velké farmy. Umožňuje vám zobrazit a ověřit jakékoliv odchylky v toku mléka u určité skupiny krav.

Požadované zařízení: měřič mléka
Hlavní výhody: zaznamenává odchylky v toku mléka

Mléko pro vlastní použití

Tento modul vám umožňuje zaznamenávat množství mléka, které se uchovává pro vlastní použití. To je důležité zejména tehdy, jestliže chcete vypočítat průměrný podíl dojení na zaměstnance nebo zobrazit, kolik mléka se použilo přímo na farmě.

Požadované zařízení: měřič mléka
Požadavky na vstupní údaje: množství mléka ponechané na farmě
Hlavní výhody: záznam o použitém mléce na farmě

Dodávka mléka

Pomocí tohoto modulu můžete manuálně zaznamenat množství mléka, které každý den dodáváte do mlékárny. To vám umožňuje monitorovat nadojené množství a zobrazit a reagovat na pozitivní nebo negativní trendy.

Požadované zařízení: měřič mléka
Požadavky na vstupní údaje: množství dodaného mléka
Hlavní výhody: záznam o dodaném mléce

Problémové nádoje

To vám umožňuje uchovávat záznamy o množství mléka, které bylo vyřazeno např. z důvodu léčení krav antibiotiky.

Požadované zařízení: měřič mléka
Požadavky na vstupní údaje: množství vyřazeného mléka
Hlavní výhody: záznam o vyřazeném mléce

Sestavy o obsahu a množství mléka

Umožňují vám zaznamenávat obsahy a množství mléka, které bylo dodáno do mlékárny. Data jako množství, obsah bílkovin, počet somatických buněk atd..., která jsou poskytována mlékárnou, vše by zde mělo být zaznamenáno pro další použití.

Požadavky na vstupní údaje: údaje o obsahu a množství z mlékárny
Hlavní výhody: histogram (statistický přehled) o obsahu a množství

Celková produkce mléka

Tento modul kombinuje všechny výše zmíněné moduly. Umožňuje vám snadný přístup a zobrazení údajů z jednotlivých datových zdrojů.

Požadavky na vstupní údaje: viz ostatní nástroje dojení
Hlavní výhody: přehled o všech údajích, které se vztahují k mléku

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.