Efektivní využití výkonu

Bez ohledu na to, zda máte 50 nebo 150 000 krav, může mít zajištění efektivně stráveného času na farmě velký vliv na vaše každodenní provozní činnosti. To je důvod, proč byl vytvořen softwarový program DelPro™ Farm Manager, který má zajistit, abyste dělali vše co nejefektivněji bez ohledu na to, jak velkou farmu máte. A co víc, systém řízení farmy roste s tím, jak se vaše podnikání postupně rozšiřuje.

Nástroje pro rodinné farmy (a velké farmy)

Pro malé až střední farmy je efektivní organizace času při pracovních operacích důležitým předpokladem úspěchu.  Jednoduše řečeno, potřebujete se ujistit, že se v průběhu dne a každý další den provede vše důležité. Pomocí DelPro™ Farm Manager můžete zefektivnit mnoho rozhodovacích procesů, což vám umožní věnovat více svého času dalšímu rozvoji svého podnikání.

Mnoho z funkcí obsažených v programu DelPro™ Farm Manager představuje při podpoře v této oblasti klíčové faktory. 

Alarmy

Raději než přijímání jednotlivých alarmů z různých jednotek nebo zařízení mohou být alarmy přes DelProTM Farm Manager sdruženy. Program DelProTM Farm Manager také uchovává kompletní historii alarmů, takže vy a / nebo váš servisní technik může získat okamžitý přehled o činnosti daného zařízení.

Požadované zařízení: v závislosti na nastavení alarmů
Požadavky na vstupní údaje: různé v závislosti na tom, jaké údaje si přejete zobrazovat
Hlavní výhody: vytváření prioritních alarmů, rychlejší, komplexnější program servisu & údržby

Historie zvířat

Pomocí logického a snadno ovládaného systému pro zaznamenávání údajů o vašich kravách můžete získat okamžitý přehled o životě každé jednotlivé krávy. A co víc, můžete se také snadno zaměřit na určitou informaci. Údaje, které se mohou zaznamenat, zahrnují kromě jiného záznamy o zdravotním stavu, reprodukci, užitkovosti, výkonnosti, ošetření a události.

Vy nebo váš veterinář či výživář si může tyto údaje pomocí připojení nebo dálkově (přes RFC) kdykoliv vyžádat, a získat tak okamžitý přehled o dané krávě.

Doporučené zařízení: DeLaval vzdálené faremní připojení RFC
Požadavek na vstupní údaje: liší se v závislosti na tom, které údaje si přejete zobrazit
Hlavní výhody: okamžitý histogram (statistický přehled) o životě příslušné krávy

Rozhodnutí o brakaci

Rozhodnutí o brakaci představuje užitečný modul, který vám okamžitě řekne, proč padlo rozhodnutí o brakaci určité krávy. Pomocí kompletní historie vašich rozhodnutí o brakaci (společně s údaji v seznamu otce v sumáři reprodukce) můžete sledovat šlechtitelské linie nebo trendy brakace na vaší farmě v průběhu několika let bez nutnosti zpětného dohledávání v ostatních dokumentech.

Požadavky na vstupní údaje: popis rozhodnutí o brakaci
Hlavní výhody: okamžitý histogram (statistický přehled) všech brakovaných krav včetně příčin jejich brakace

Sestavy zařízení

Pomocí sestav předem definovaných alarmů zařízení můžete zobrazovat údaje o alarmech v reálném čase nebo získat historický přehled o daném zařízení. Údaje jako jsou alarmy zařízení a diagnostika se zobrazují každý den, souhrny měsíčně a ročně. Váš servisní technik tak může připojením nebo dálkově (přes RFC) prohlížet sestavy a získat jasný obrázek toho, jak zařízení funguje. V některých případech může být servisní technik schopen provádět údržbu na dálku nebo vám poradit, jaký specifický úkon by se měl pro nápravu příslušného problému provést, čímž se sníží frekvence servisních návštěv na farmě.

Doporučené zařízení: DeLaval vzdálené faremní připojení RFC

Hlavní výhody:
rychlejší servis a údržba

Události stáda

Události stáda vám dávají snadno dosažitelný přehled o událostech, které ve vašem stádě proběhly. To zahrnuje takové záležitosti jako jsou provedená ošetření, brakace nebo výskyty mastitid v průběhu uplynulého dne, týdne, měsíce, roku nebo několika let.

Doporučené zařízení: DeLaval vzdálené faremní připojení RFC
Požadavky na vstupní údaje: různé v závislosti na tom, které údaje si přejete zobrazit
Hlavní výhody: okamžitý histogram (statistický přehled) o událostech ve stádě za časové období nebo kategorii

Přímý kontakt s úřady

Program DelPro™ Farm Manager lze pomocí RFC zabezpečeně připojit k internetu. To znamená, že pokud máte vytvořené DelPro propojení, můžete automaticky přenášet data přímo příslušným úřadům nebo institucím. Tím odpadá potřeba manuálního přenosu dat mezi různými počítači.

Požadované zařízení: DeLaval vzdálené faremní připojení RFC
Hlavní výhody: automatizovaný přenos dat příslušným úřadům

Výměna dat se třetími stranami

Program DelPro™ Farm Manager lze pomocí RFC zabezpečeně připojit k internetu. To znamená, že můžete bez obav z virů nebo jiného zákeřného softwaru (malware) vzdáleně zpřístupnit data ve vašem systému. Můžete také umožnit přístup svým poradcům jako jsou veterináři nebo výživáři, kteří mohou na dálku analyzovat údaje a nabídnout radu či řešení. Také DeLaval servisní technici si mohou dálkově prohlédnout sestavy a diagnostiku a poradit vám, co provést s vaším zařízením

Požadované zařízení: DeLaval vzdálené faremní připojení RFC
Hlavní výhody: analýzy a rady na dálku od poradců a servisních techniků.

Seznam zvířat

Tato funkce vám umožňuje zobrazit seznam všech krav ve skupině nebo ve stádě a třídit je podle určitých kritérií, jako např. jsou:

 • býčci
 • jalovice
 • zasušené krávy
 • dojení
 • otelení

Potom můžete vytvářet sestavy skupin dle určité podmínky na základě zadaných údajů.

Požadavky na vstupní údaje: různé v závislosti na tom, které údaje si přejete zobrazit
Hlavní výhody: okamžitý přehled o zvířatech dle daného kritéria

Karta zvířete

Karta zvířete vám poskytuje kompletní statistický přehled o životě krávy až do dnešního dne. Výběrem jedné ze záložek si můžete prohlédnout všechny zaznamenané události, množství nadojeného mléka, počet březostí, vakcinace, ošetření atd... Také si můžete prohlížet údaje v celé jejich celistvosti nebo za určitý časový úsek. Pro větší přehled lze také všechna data zobrazit ve formě grafu.

Doporučené zařízení: DeLaval vzdálené faremní připojení RFC
Požadavky na vstupní údaje: různé v závislosti na tom, které údaje si přejete zobrazit
Hlavní výhody: kompletní statistický přehled o životě jednotlivých krav

Pravidla pro automatické třídění

Funkce pravidla automatického třídění umožňuje automatické fyzické třídění krav, pokud splňují určitou stanovenou podmínku. Například pokud jste v programu DelPro™ Farm Manager nastavili automatické vytváření seznamu krav s poklesem užitkovosti, budou tyto krávy po projití třídícími brankami jednorázově navedeny do prostoru pro ošetření. Tento postup lze aplikovat na mnoho jiných událostí.

Požadované zařízení: třídící branky
Požadavek na vstupní údaje: automatizovaný skupinový seznam
Hlavní výhody: automaticky fyzicky vytříděné krávy

Skupinové zadání a úprava

Modul skupinového zadání a úprav vám umožňuje vytvářet vaše seznamy krav hromadně. To je užitečné zejména tehdy, když chcete vytvořit a monitorovat na míru upravené skupiny, které je obtížné vytvořit standardními postupy.

Požadavky na vstupní údaje: skupinové nastavení
Hlavní výhody: schopnost sdružovat krávy a monitorovat je

Kontrola zařízení

Program DelPro™ Farm Manager lze použít pro ovládání všech zařízení, která jsou k němu připojená. To znamená, že můžete zobrazit a ovládat významnou část vašich činností z jednoho místa.

Hlavní výhody: ovládání zařízení z jednoho místa

Filtry

Modul filtry vám umožňuje vybrat určitý filtr - jako např. zasušené krávy v příštích 14 dnech - a zahrnout tyto údaje do všech sestav a grafů. Pomocí tohoto nastavení nemusíte tyto informace v každé sestavě vyhledávat nebo příkaz v jednotlivých polích opětovně zadávat.

Požadavky na vstupní údaje: data filtru
Hlavní výhody: rychlý a snadný přístup k vyfiltrovaným údajům

Sestavy

Uživatelem definované sestavy, používání předem definovaných a/nebo uživatelem definovaných filtrů, se vytváří pro zákazníky, kteří si chtějí vytvářet svoje vlastní seznamy, výběry a sestavy. Toto je užitečné zejména tehdy, když chce jít uživatel více do hloubky a provádět podrobnější analýzy z důvodu identifikace dalších faktorů.

Požadavky na vstupní údaje: data filtru
Hlavní výhody: rychlý a snadný přístup k vyfiltrovaným údajů

Grafy stáda

Tento modul dodává to, co už bylo řečeno výše, v široké řadě grafů o vašem stádě nebo skupinách. Jednoduše si zvolte status krávy, který si přejete zobrazit a program DelProTM Farm Manager vytvoří odpovídající grafy. Můžete nastavit různé parametry zobrazování v závislosti na tom, co chcete vidět, např. určitá časová období.

Hlavní výhody: rychlé a snadné zobrazování údajů ve formě grafu

Plánování stáda

Díky sumáři stáda můžete porovnávat krátkodobé a dlouhodobé cíle nebo předem definované KPI (klíčové indikátory produkce). To vám umožňuje nejenom vidět progres, kterého jste dosáhli, ale také vám to nabízí historický pohled na vaše činnosti.

Požadavky na vstupní údaje: KPI (klíčové indikátory produkce)
Hlavní výhody: okamžitý přehled plánů stáda

Sumář stáda

Funkce sumář stáda poskytuje kompletní přehled o aktuální situaci ve vašem stádě. Vedle jiných záležitostí podává řádek po řádku přehled o statusu všech zvířat, jako je např.:

 • Březí
 • Dojení
 • Stání na sucho
 • Krmení

Požadavky na vstupní údaje: aktuální status krav
Hlavní výhody: přesné údaje o stádě v současné době

Test mléka

V této funkci můžete zaznamenat všechna data přijatá od oprávněných institucí ve vztahu ke kvalitě mléka. Pomocí těchto údajů můžete potom přizpůsobit vaše činnosti pro dosažení dodávky mléka s optimálním složením, jako je např. vysoký obsah tuku.

Požadavky na vstupní údaje: data od oprávněných institucí (např. centrální laboratoř)
Hlavní výhody: kompletní záznam o složkách mléka

Správa monitoru

Správa monitoru představuje standardní pracovní plochu programu DelPro™  Farm Manager, když se přihlásíte do systému. Poskytuje vám kompletní přehled o vašich činnostech:

 • Data dojnice
 • Data mléka
 • Zařízení
 • Alarmy
 • Krávy v říji
 • Grafy

Správu monitoru lze přizpůsobit pro virtuální zobrazení jakékoliv předem definované nebo uživatelem definované sestavy.

Hlavní výhody: pracovní plocha poskytující okamžitý přehled o činnostech

Sklouzávání

Tato funkce zaznamenává, kolikrát pouzdro dojicí soupravy sklouzlo během dojení ze struku. S touto informací můžete určit, zda existuje u jedné nebo více vašich dojicích souprav nějaký problém.

Hlavní výhody: okamžitý přehled o funkci dojicí soupravy
Požadované zařízení: DeLaval měřič mléka MM27BC

Blok

Tato funkce zaznamenává a upozorňuje vás, pokud dochází k blokování přívodu podtlaku. Jestliže se toto objevuje pravidelně, můžete kontaktovat vašeho servisního technika.

Hlavní výhody: okamžitý přehled o funkci podtlaku
Požadované zařízení: DeLaval měřič mléka MM27BC

Skopnutí

Tato funkce zaznamenává, kolikrát byla dojicí souprava během dojení skopnuta. Pokud to kráva dělá pravidelně, můžete ji individuálně sledovat, zjistit příčinu a provést nápravu. Můžete toto také sledovat po skupinách, abyste viděli, zda není problém u některého ze zaměstnanců.

Hlavní výhody: okamžitý přehled o reakci krávy na dojení
Požadované zařízení: DeLaval měřič mléka MM27BC

Specifické nástroje pro velké farmy

Na velkých farmách potřebujete mít systém, který vám pomůže efektivně řídit vaše zaměstnance a identifikovat optimální postupy ve všech činnostech. Program DelProTM Farm Manager vám umožňuje monitorovat efektivitu činností porovnáváním takových věcí, jako je výkon zaměstnanců, průchodnost dojírny, zadržení krav, efektivita dojení a produkce mléka za směnu, za stáj atd...

Výkonnost pracovní síly

Modul výkonnost pracovní síly vám umožňuje porovnávat různé oblasti ve stáji pro zjištění, zda někteří zaměstnanci nemají nižší výkonnost než ostatní a to v takových parametrech, jako je průchodnost, množství mléka atd... Jestliže chcete, můžete potom nejlepší postupy při dojení zavést na jiném místě na farmě.

Hlavní výhody  porovnávání výkonu zaměstnanců a nástroj pro zdokonalení

Výkonnost kruhové dojírny

Jestliže existují významné rozdíly v úrovních výkonu vašich kruhových dojíren, budete chtít vědět, proč tomu tak je. Modul výkonnosti kruhové dojírny generuje širokou škálu statistických údajů pro pomoc při jejich porovnávání. To vám také umožňuje identifikovat nejlepší výkonnostní parametry z různých kruhových dojíren a zavést je na celé farmě.

Hlavní výhody: porovnávání výkonů kruhových dojíren a nástroj pro zdokonalení

Výkonnost dojírny

Jestliže existují významné rozdíly v úrovních výkonu mezi vašemi dojírnami, budete chtít vědět, proč tomu tak je. Modul výkonnosti dojírny generuje širokou škálu statistických údajů pro pomoc při jejich porovnávání. To vám také umožňuje identifikovat nejlepší výkonnostní parametry z různých dojíren a zavést je na celé farmě.

Hlavní výhody: porovnávání výkonů dojíren a nástroj pro zdokonalení

 

 

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.